Wanneer is NEN-EN-IEC 62305 verplicht? - Transiënt B.V.

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Wanneer is NEN-EN-IEC 62305 verplicht?


Algemeen kan gesteld worden dat bliksembeveiliging toegepast dient te worden in de volgende gevallen:

-  als een mogelijk verlies ten gevolge van blikseminslag onoverkomelijk is, denk hierbij aan verlies van
  mensenlevens, openbare diensten en culturele erfgoederen

-  in omgevingen met ontploffingsgevaar (ATEX)

-  Bouw- en woningtoezicht, in de bouwvergunning kan volgens de bouwverordening, de eis gesteld worden     voor het aanbrengen van een bliksembeveiligingsinstallatie.

-  Monumentale gebouwen welke vallen onder monumentenzorg, dienen een bliksembeveiligingsinstallatie       te hebben.

-  wanneer de economische schade (direct of indirect door het wegvallen van functionaliteit) in kans en
  waarde groter is dan de kosten van de te nemen maatregelen


De normenreeks NEN-EN-IEC 62305, sinds 2006 de mondiale, Europese en nationale norm op het gebied van bliksembeveiligingsinstallaties biedt hierbij de actuele stand der techniek.

Opmerking:
De oude Nederlandse norm NEN 1014 is inmiddels vervallen. Specifiek aan de Nederlandse praktijk gerelateerde kennis en voorbeelden hieruit zijn overgenomen in een nieuwe Nederlandse parktijkrichtlijn NPR 1014 (november 2009)

Verplichting tot het toepassen van bliksembeveiliging en/of norm NEN-EN-IEC 62305 ontstaat wanneer hierover tussen betrokken partijen bindende afspraken worden gemaakt, b.v. in het kader van verstrekking van vergunningen of subsidies, via verzekerings- en garantievoorwaarden.
Ook de Arbowet, volgens welke de werkgever dient te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek voor zijn werknemers kan aanleiding zijn om te besluiten bliksembeveiliging toe te passen.

Het gebruik van, en voldoen aan de norm NEN-EN-IEC 62305 biedt bij het toepassen van bliksembeveiliging het voordeel dat dit in juridische kring wordt gezien als bijdrage in de bewijslast, zijnde het vermoeden dat aan een eventuele verplichting tot het toepassen van bliksembeveiliging wordt voldaan (de norm wordt immers gezien als actuele, erkende stand der techniek).Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu